x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:xiaobai.yaocaiwuziyou.com    

时间 速度

检测时间:2020-09-08 10:33:23

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 64个点 3 31 4个独立IP 4个独立节点 200 0.19s 0.047s 0.088s 0.005s 文件不一致 文件不一致 11.563MB/s  
吉林吉林市移动 移动 吉林 中国江苏扬州移动 200 0.58s 0.237s 0.343s 0.006720s 6.155KB 6.155KB 915.963KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 中国北京阿里云 200 0.444s 0.146s 0.269s 0.002181s 6.155KB 6.155KB 2.756MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 中国北京阿里云 200 0.376s 0.165s 0.231s 0.000760s 6.155KB 6.155KB 7.909MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 中国北京阿里云 200 0.336s 0.246s 0.269s 0.000615s 6.155KB 6.155KB 9.774MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 中国福建福州移动 200 0.318s 0.103s 0.147s 0.006603s 6.155KB 6.155KB 932.193KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏未知移动 移动 西藏 中国北京阿里云 200 0.317s 0.041s 0.153s 0.004506s 6.155KB 6.155KB 1.334MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市移动 移动 海南 中国江苏扬州移动 200 0.312s 0.101s 0.151s 0.008964s 6.155KB 6.155KB 686.666KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 中国北京阿里云 200 0.279s 0.028s 0.126s 0.010160s 6.155KB 6.155KB 605.834KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁市移动 移动 新疆 中国北京阿里云 200 0.273s 0.003s 0.115s 0.000620s 6.155KB 6.155KB 9.695MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东梅州市移动 移动 广东 中国北京阿里云 200 0.237s 0.106s 0.155s 0.000573s 28.863KB 28.863KB 49.192MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 中国北京阿里云 200 0.231s 0.106s 0.143s 0.000640s 6.155KB 6.155KB 9.392MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 中国北京阿里云 200 0.228s 0.066s 0.122s 0.000934s 28.863KB 28.863KB 30.179MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 中国北京阿里云 200 0.226s 0.004s 0.073s 0.014280s 6.155KB 6.155KB 431.042KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 中国北京阿里云 200 0.213s 0.027s 0.091s 0.001880s 6.155KB 6.155KB 3.197MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 中国北京阿里云 200 0.212s 0.055s 0.107s 0.001501s 6.155KB 6.155KB 4.005MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 中国北京阿里云 200 0.212s 0.091s 0.137s 0.000691s 28.863KB 28.863KB 40.791MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市移动 移动 山东 中国北京阿里云 200 0.211s 0.031s 0.033s 0.076900s 28.863KB 28.863KB 375.335KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市铁通 铁通 海南 中国北京阿里云 200 0.209s 0.05s 0.107s 0.000760s 6.155KB 6.155KB 7.909MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州铜仁市移动 移动 贵州 中国北京阿里云 200 0.208s 0.041s 0.106s 0.000710s 6.155KB 6.155KB 8.466MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市移动 移动 山东 中国北京阿里云 200 0.208s 0.073s 0.118s 0.003340s 6.155KB 6.155KB 1.8MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 中国北京阿里云 200 0.204s 0.041s 0.043s 0.045421s 28.863KB 28.863KB 635.461KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北恩施市移动 移动 湖北 中国江苏扬州移动 200 0.202s 0.031s 0.067s 0.004084s 6.155KB 6.155KB 1.472MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 中国北京阿里云 200 0.201s 0.051s 0.096s 0.000994s 6.155KB 6.155KB 6.047MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 中国北京阿里云 200 0.201s 0.027s 0.096s 0.000660s 6.155KB 6.155KB 9.108MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 中国江苏扬州移动 200 0.194s 0.024s 0.047s 0.004224s 28.863KB 28.863KB 6.673MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 中国江苏扬州移动 200 0.187s 0.031s 0.054s 0.006823s 6.155KB 6.155KB 902.136KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市移动 移动 云南 中国北京阿里云 200 0.187s 0.018s 0.076s 0.001320s 6.155KB 6.155KB 4.554MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市移动 移动 湖南 中国北京阿里云 200 0.185s 0.048s 0.088s 0.005880s 6.155KB 6.155KB 1.022MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 中国北京阿里云 200 0.183s 0.024s 0.084s 0.001591s 6.155KB 6.155KB 3.778MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市铁通 铁通 江苏 中国北京阿里云 200 0.181s 0.065s 0.101s 0.002480s 6.155KB 6.155KB 2.424MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州移动 移动 云南 中国北京阿里云 200 0.179s 0.001s 0.06s 0.017180s 6.155KB 6.155KB 358.281KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市移动 移动 甘肃 中国北京阿里云 200 0.177s 0.07s 0.099s 0.000543s 28.863KB 28.863KB 51.909MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 中国北京阿里云 200 0.176s 0.035s 0.081s 0.001854s 6.155KB 6.155KB 3.242MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 中国北京阿里云 200 0.169s 0.042s 0.077s 0.000307s 28.863KB 28.863KB 91.814MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 中国北京阿里云 200 0.167s 0.04s 0.08s 0.003460s 6.155KB 6.155KB 1.737MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 中国江苏扬州移动 200 0.16s 0.021s 0.031s 0.004926s 28.863KB 28.863KB 5.722MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市铁通 铁通 福建 中国北京阿里云 200 0.155s 0.025s 0.064s 0.000620s 6.155KB 6.155KB 9.695MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市铁通 铁通 吉林 中国北京阿里云 200 0.154s 0.034s 0.064s 0.000900s 6.155KB 6.155KB 6.679MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市铁通 铁通 福建 中国北京阿里云 200 0.153s 0.03s 0.071s 0.006440s 6.155KB 6.155KB 955.788KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽安庆市移动 移动 安徽 中国北京阿里云 200 0.153s 0.028s 0.058s 0.006540s 6.155KB 6.155KB 941.173KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 中国北京阿里云 200 0.15s 0.062s 0.085s 0.000535s 28.863KB 28.863KB 52.686MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 中国北京阿里云 200 0.148s 0.048s 0.078s 0.001520s 6.155KB 6.155KB 3.955MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市铁通 铁通 湖北 中国北京阿里云 200 0.146s 0.01s 0.049s 0.002100s 6.155KB 6.155KB 2.862MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市铁通 铁通 湖北 中国北京阿里云 200 0.146s 0.034s 0.071s 0.000580s 6.155KB 6.155KB 10.364MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市铁通 铁通 浙江 中国北京阿里云 200 0.14s 0.032s 0.055s 0.005920s 6.155KB 6.155KB 1.015MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市移动 移动 浙江 中国北京阿里云 200 0.138s 0.021s 0.056s 0.000424s 28.863KB 28.863KB 66.478MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 中国北京阿里云 200 0.137s 0.014s 0.051s 0.000580s 6.155KB 6.155KB 10.364MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 中国北京阿里云 200 0.137s 0.015s 0.055s 0.001500s 6.155KB 6.155KB 4.007MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 中国北京阿里云 200 0.137s 0.038s 0.058s 0.000577s 6.155KB 6.155KB 10.418MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北承德市移动 移动 河北 中国北京阿里云 200 0.131s 0.067s 0.073s 0.000577s 28.863KB 28.863KB 48.851MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市移动 移动 山西 中国北京阿里云 200 0.128s 0.052s 0.069s 0.000800s 6.155KB 6.155KB 7.514MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江衢州铁通 铁通 浙江 中国北京阿里云 200 0.126s 0.003s 0.037s 0.000605s 6.155KB 6.155KB 9.936MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 中国北京阿里云 200 0.124s 0.018s 0.044s 0.016719s 6.155KB 6.155KB 368.16KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 中国北京阿里云 200 0.124s 0.072s 0.077s 0.000566s 6.155KB 6.155KB 10.62MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市移动 移动 陕西 中国北京阿里云 200 0.122s 0.001s 0.04s 0.006680s 6.155KB 6.155KB 921.448KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南焦作市移动 移动 河南 中国北京阿里云 200 0.121s 0.024s 0.047s 0.001660s 6.155KB 6.155KB 3.621MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 中国辽宁沈阳移动 200 0.115s 0.011s 0.022s 0.003620s 6.155KB 6.155KB 1.661MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 中国北京阿里云 200 0.115s 0.015s 0.043s 0.001171s 6.155KB 6.155KB 5.133MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 中国北京阿里云 200 0.098s 0.012s 0.034s 0.000620s 6.155KB 6.155KB 9.695MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 中国北京阿里云 200 0.097s 0.049s 0.054s 0.000527s 28.863KB 28.863KB 53.485MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 中国北京阿里云 200 0.094s 0.008s 0.031s 0.000772s 6.155KB 6.155KB 7.786MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 中国北京阿里云 200 0.092s 0.003s 0.029s 0.001380s 6.155KB 6.155KB 4.356MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 中国北京阿里云 200 0.089s 0.003s 0.027s 0.001580s 6.155KB 6.155KB 3.804MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 中国北京阿里云 200 0.088s 0.003s 0.025s 0.000581s 6.155KB 6.155KB 10.346MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig